تلاوت

آیه پایانی سوره ضحی و آیه ابتدایی سوره انشراح عبدالباسط

سوره : ضحی – انشراح

آیه: (11) – (1)

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : چهارگاه

آیه 73-74 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 105 سوره مائده استاد محمد عمران
آیه 7 سوره یوسف استاد محمد عمران