تلاوت

آیه 49-51 سوره اعراف استاد شحات محمد انور

سوره: اعراف

آیه: 49-51

استاد : شحات

مقام : رست

آیه 1-3 سوره تحریم استاد حصان
آیه 22-28 سوره رعد استاد حصان
آیه 42-44 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد مقام رست