تلاوت

آیه 15-17 سوره اسراء استاد شحات

سوره : اسراء

آیه: 15-17

استاد : شحات محمد انور

مقام : صبا

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور