تلاوت

آیه 5-7 سوره اسراء شحات محمد انور

سوره: اسراء

آیه: 5-7

استاد : شحات

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد