تلاوت

آیه 7-11 سوره اسراء استاد شحات

سوره : اسراء

آیه: 7-11

استاد : شحات

مقام : چهارگاه

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد