تلاوت

مقام سه گاه استاد شعیشع

سوره : آل عمران

آیه: 45_47

استاد : شعیشع

مقام : سه گاه

آیه 26-46 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 11-17 سوره طارق استاد مصطفی اسماعیل
آیه 13 سوره حجرات استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 8 times, 1 visits today)