تلاوت

فرازی بسیار زیبا از استاد حمدی زامل

سوره : واقعه

آیه: 8-16

استاد : حمدی زامل

مقام : رست

مقطعی کوتاه از استاد حمدی زامل
تلاوت آیات ابتدایی سوره حاقه توسط استاد حمدی زامل
بخشی از سوره نمل با صدای استاد حمدی زامل