تلاوت

آیه 2-5 سوره بقره استاد شاکرنژاد

سوره : بقره

آیه : 2-5

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان