تلاوت

مقطع سوره اسرا از استاد زناتی

سوره : اسراء

آیه: 23

استاد : سعید زناتی

مقام : بیات

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور