تلاوت

آیه 24-27 سوره ابراهیم استاد شحات محمد انور

سوره : ابراهیم

آیه: 24-27

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور