تلاوت

مقام صبا استاد طاروطی

سوره : غافر

آیه : 101-103

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : صبا (ترکیب با عجم)

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 119-120 سوره بقره محمد صدیق منشاوی
آیه 4-6 سوره حدید استاد محمد صدیق منشاوی