تلاوت

آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان

سوره : لیل

آیه : 19-21

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 148 times, 1 visits today)