تلاوت

آیه 15-16 سوره حجرات استاد محمود شحات

سوره: حجرات

آیه: 15-16

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 4 times, 1 visits today)