تلاوت

آیات ابتدایی سور حاقه استاد شعیشع

سوره : حاقه

آیه: 1-7

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 69 times, 1 visits today)