تلاوت

آیه 81-97 سوره یوسف استاد شعیشع

سوره : یوسف

آیه: 87-91

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب‌خوانی ( بیات * صبا * بیات)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 71 times, 1 visits today)