تلاوت

آیه 81 سوره یوسف شیخ طاروطی

سوره : یوسف

آیه: 81

استاد : عبدالفتاح طاروطی

مقام : ترکیب عجم صبا

آیه 13-14 سوره فاطر استاد شحات محمد انور
آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 119-120 سوره بقره محمد صدیق منشاوی