تلاوت

آیه 29 سوره فتح استاد شعیشع

سوره : فتح

آیه: 29

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مقام مرکب خوانی (نهاوند * رست)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 45 times, 1 visits today)