تلاوت

تلاوت آیه 7-12 سوره دخان استاد شحات

سوره: دخان

آیه: 7-12

استاد : شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 56 times, 1 visits today)