تلاوت

مقطع محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : شمس – علق

آیه :

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیات ابتدایی سوره بلد شحات محمد انور
آیه 19-21 سوره لیل استاد حصان