تلاوت

مقطع محمد بسیونی به تقلید از شیخ محمد رفعت

سوره : شمس – علق

آیه : 14-15

استاد : محمد بسیونی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
آیه 220 سوره بقره استاد حمدی زامل
(Visited 3 times, 1 visits today)