تلاوت

آیه 61-62 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فرقان

آیه : 61-62

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران