تلاوت

آیه 61-62 فرقان استاد حامد شاکرنژاد مقام بیات

سوره : فرقان

آیه : 61-62

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 41 times, 1 visits today)