تلاوت

آیه 13-14 سوره فاطر استاد شحات محمد انور

سوره : فاطر

آیه: 13-14

استاد : شحات محمد انور

مقام : ترکیب عجم صبا

تلاوت زیبای سوره شمس استاد شحات محمد انور
تلاوت زیبای سوره زلزال شحات
آیه 99 سوره یونس استاد شحات