تلاوت

آیه 11 سوره حدید استاد منشاوی

سوره : حدید

آیه : 11

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران