تلاوت

آیه 11 سوره حدید استاد منشاوی

سوره : حدید

آیه : 11

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 37 times, 1 visits today)