تلاوت

مقطعی شنیدنی مقام حجاز از سعید زناتی

سوره : اسراء

آیه : 19_20

استاد : سعید زناتی

مقام : حجاز

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 523 times, 1 visits today)