تلاوت

آیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال

سوره : آل عمران

آیه: 169-172

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * سه گاه * بیات)

تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
(Visited 264 times, 1 visits today)