تلاوت

آیه 169-172 سوره آل عمران استاد متولی عبدالعال

سوره : آل عمران

آیه: 169-172

استاد : متولی عبدالعال

مقام : مرکب خوانی(بیات * رست * سه گاه * بیات)

تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
تلاوت جدید محمود صابر سوره نصر
(Visited 13 times, 1 visits today)