تلاوت

مرکب خوانی حمدی زامل سوره مریم

سوره : مریم

آیه : 25_ 26

استاد : حمدی زامل

مقام : ترکیب صبا چهارگاه

آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان
آیه 32 سوره احزاب استاد محمد صدیق منشاوی
آیه 1 سوره انشراح استاد حامد شاکرنژاد