تلاوت

مرکب خوانی حمدی زامل سوره مریم

سوره : مریم

آیه : 25_ 26

استاد : حمدی زامل

مقام : ترکیب صبا چهارگاه

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 71 times, 1 visits today)