تلاوت

مرکب خوانی حمدی زامل سوره مریم

سوره : مریم

آیه : 25_ 26

استاد : حمدی زامل

مقام : ترکیب صبا چهارگاه

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 49 times, 1 visits today)