تلاوت

آیه 35 سوره احزاب استاد محمد عمران

سوره : احزاب

آیه: 35

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 57 times, 1 visits today)