تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی( رست * حجاز)

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد