تلاوت

آیه 104 سوره انبیاء استاد حصان

سوره : انبیاء

آیه : 104

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی( رست * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
آیه 18 سوره حجرات و آیه ابتدایی سوره ق مصطفی اسماعیل
(Visited 70 times, 1 visits today)