تلاوت

آیه 12-18 سوره انسان استاد حامد شاکرنژاد مقام نهاوند

سوره : انسان

آیه : 12-18

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : نهاوند

آیه 1-24 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 1-12 سوره حاقه استاد حامد شاکرنژاد
آیه 9 سوره قصص استاد حامد شاکرنژاد