تلاوت

32-33 سوره ابراهیم استاد شعیشع

سوره : ابراهیم

آیه: 32-33

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : مرکب خوانی (نهاوند * رست)

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع