تلاوت

آیه 189 – 193 سوره آل عمران شیخ حامد شاکرنژاد

سوره : آل عمران

آیه : 189-193

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 48 times, 1 visits today)