تلاوت

آیه 10-12 سوره قمر استاد مصطفی اسماعیل

سوره: قمر

آیه: 10-12

استاد: مصطفی اسماعیل

مقام: مرکب خوانی (بیات * صبا * عجم * صبا)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 18 times, 1 visits today)