تلاوت

آیه 6-19 سوره انفطار استاد شحات

سوره : انفطار

آیه: 6-19

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد