تلاوت

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع

سوره : قصص

آیه: 15-16

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : رست

آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
آیه 11-12 سوره قمر شعیشع
(Visited 184 times, 1 visits today)