تلاوت

آیه 267-270 سوره بقره استاد شحات

سوره : بقره

آیه: 267-270

استاد : شحات محمد انور

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد