تلاوت

آیه 31-34 سوره بقره استاد شحات مقام سه گاه

سوره : بقره

آیه: 34-35

استاد : شحات محمد انور

مقام : سه گاه

آیه 22-23 سوره حدید منشاوی
آیات ابتدایی سوره حدید محمد صدیق منشاوی
آیه 13 سوره انسان استاد شحات