تلاوت

آیه 8-18 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بلد

آیه : 8-18

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی ( ترکیب بیات و حجاز)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور