تلاوت

آیه 8-18 سوره بلد استاد حامد شاکرنژاد

سوره : بلد

آیه : 8-18

استاد : حامد شاکرنژاد

مقام : مرکب خوانی ( ترکیب بیات و حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 15 times, 1 visits today)