تلاوت

آیه39-41 سوره نجم استاد شعیشع

سوره : نحل

آیه: 65-66

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

آیه 15-16 سوره قصص ابوالعینین شعیشع
آیه 13 سوره قصص استاد ابوالعینین شعیشع
آیه 9 سوره قصص استاد شعیشع
(Visited 36 times, 1 visits today)