تلاوت

آیه39-41 سوره نجم استاد شعیشع

سوره : نحل

آیه: 65-66

استاد : ابوالعینین شعیشع

مقام : بیات

تلاوت سوره نازعات جدید محمود شحات
مقطع تلاوت سوره فتح محمدرضا فیضیان
تلاوت سوره فجر جدید محمود شحات
(Visited 54 times, 1 visits today)