تلاوت

تلاوت سوره حمد و آیه ابتدایی سوره بقره توسط استاد منشاوی

سوره : حمد و بقره

آیه: 7حمد- 1 بقره

استاد : محمد صدیق منشاوی

مقام : ترکیب حجاز و رست

آیه 259-260 سوره بقره استاد شحات محمد انور
تلاوت سوره قدر استاد شحات
آیه 22-24 فاطر استاد حامد شاکرنژاد