تلاوت

تلاوت بخشی از سوره نبا با صدای استاد طنطاوی

سوره : نبا

آیه : 31-40

استاد : طنطاوی

مقام : مرکب خوانی ( رست* بیات* رست)

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 67-68 سوره یوسف حصان
آیه 11 سوره فاطر شحات محمد انور