تلاوت

مقطعی از سوره مومنون با صدای طنطاوی

سوره : مومنون

آیه : 109-111

استاد : طنطاوی

مقام : رست

تلاوت سوره حمد و آیات ابتدایی سوره بقره استاد منشاوی
آیه 63 سوره فرقان محمد حامد شاکرنژاد
آیه 6-7 سوره ق استاد حامد شاکرنژاد