تلاوت

فرازی کوتاه از استاد طنطاوی

سوره : توبه

آیه : 44

استاد : طنطاوی

مقام : رست

آیه 11-12 سوره فاطر استاد شحات
آیه 12-16 سوره بروج استاد منشاوی
آیه 27-29 سوره حج استاد محمد عبدالعزیز حصان