تلاوت

آیات پایانی سوره فجر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : فجر

آیه: 27-30

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل