تلاوت

آیات پایانی سوره فجر عبدالباسط عبدالصمد

سوره : فجر

آیه: 27-30

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 49 times, 1 visits today)