تلاوت

آیه 8-9 سوره غافر استاد عبدالباسط

سوره : غافر

آیه: 8-9

استاد : عبدالباسط محمد عبدالصمد

مقام : بیات

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران