تلاوت

تلاوت سورناک سوره شمس استاد محمود شحات

سوره : شمس

آیه: تمام سوره

استاد : محمود شحات

مقام : بیات

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 17 times, 1 visits today)