تلاوت

آیه 199-203 سوره بقره محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 199-203

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * چهارگاه * حجاز * بیات)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 136 times, 1 visits today)