تلاوت

آیه 199-203 سوره بقره محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 199-203

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(سه گاه * چهارگاه * حجاز * بیات)

آیه 24-34 سوره رحمان استاد شحات
آیه 73-75 سوره زمر استاد شحات
آیه 8-20 سوره بلد استاد مصطفی اسماعیل