تلاوت

آیه 40-43 سوره احزاب محمد عمران

سوره : احزاب

آیه: 40-43

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(رست * چهارگاه * رست * نهاوند * رست)

آیه 26-41 سوره نازعات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 12 سوره تحریم استاد مصطفی اسماعیل
تلاوت سوره تکویر استاد محمد لیثی
(Visited 58 times, 1 visits today)