تلاوت

آیه 31-38 سوره نبأ استاد محمد عمران

سوره : نباء

آیه: 31-38

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * رست)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 170 times, 1 visits today)