تلاوت

آیه 31-38 سوره نبأ استاد محمد عمران

سوره : نباء

آیه: 31-38

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز * رست)

آیه 36 سوره اسرا استاد مصطفی اسماعیل
آیه 59 سوره بقره استاد مصطفی اسماعیل
سوره 64-65 آل عمران استاد مصطفی اسماعیل