تلاوت

آیه 12 سوره تحریم استاد محمود شحات

سوره: تحریم

آیه: 12

استاد: محمود شحات

مقام: بیات

آیه 73 سوره زمر استاد مصطفی اسماعیل
آیه 24-25 سوره ذاریات استاد مصطفی اسماعیل
آیه 1-8 سوره شمس استاد مصطفی اسماعیل
(Visited 11 times, 1 visits today)