تلاوت

آیه 197 سوره بقره محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 197

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

تلاوت جدید سوره ابراهیم حامد شاکرنژاد
تلاوت سوره شمس جدید محمود شحات
تلاوت جدید سوره تکویر حامد شاکرنژاد
(Visited 38 times, 1 visits today)