تلاوت

آیه 197 سوره بقره محمد عمران

سوره : بقره

آیه: 197

استاد : محمد عمران

مقام : مرکب خوانی(بیات * حجاز)

آیه 69 سوره زمر استاد محمد عمران
آیه 10-12 سوره نحل استاد محمد عمران
آیه 30-31 سوره فصلت استاد محمد عمران