تلاوت

تلاوت سوره حمد بقره استاد حصان

سوره : حمد * بقره

آیه : ابتدا تا انتهای سوره حمد * 1-2 سوره بقره

استاد : محمد عبدالعزیز حصان

مقام : مرکب خوانی (ترکیب رست * نهاوند و بیات)

آیه 28-31 سوره یوسف شحات محمد انور
آیه 23-33 سوره رحمان استاد شحات
آیه 5-8 سوره تحریم استاد شحات انور